19.7 C
Borša, SK
štvrtok, júl 19, 2018

Nariadenia a smernice

VZN o obmedzení a zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území obce Borša

VZN nadobúda účinnosť dňom 8.12.2016.
VZN o obmedzení a zákaze používania pyrotechnických výrobkov.pdf

Poplatky Obce Borša za poskytnuté služby

Obecné zastupiteľstvo v Borši prijalo uznesenie týkajúce sa výšky poplatkov obce Boša za poskytované služby. Poplatky nadobúdajú účinnosť dňa 1. januára 2018.
VZN na poplatky za poskytované služby.pdf

Sadzobník úhrad za poskytovanie informácií

Sadzobník úhrad za poskytovanie informácií stanovuje sadzobník úhrad materiálnych nákladov spojených so sprístupnením informácií. Sadzobník nadobúda účinnosť dňa 1. apríla 2015.
Sadzobník úhrad za poskytovanie informácii.pdf

Smernica o verejnom obstarávaní č. 2017

Obecné zastupiteľstvo v Borši prijalo uznesenie týkajúce sa smernice o verejnom obstarávaní č. 1/2017 obce Borša. Smernica o verejnom obstarávaní č. 2017 účinné od 1. júla 2017.
Smernica o verejnom obstarávaní 2017.pdf

Štatút obecnej knižnice v Borši

Štatút obecnej knižnice v Borši (ďalej len „knižnica“) upravuje právne postavenie a poslanie knižnice. Štatút knižnice nadobúda účinnosť 28.10.2008.
Štatút obecnej knižnice v Borši.pdf

Prevádzkový poriadok ihriska

Obecné zastupiteľstvo v Borši prijalo uznesenie týkajúce sa prevádzkového poriadku športového zariadenia obce Borša. Prevádzkový poriadok športového zariadenia (ihrisko) obce Borša nadobúda účinnosť dňa 16. januára 2009.
Prevádzkový poriadok ihriska.pdf

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Borša

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Borša upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní sťažností, príslušnosť pri prešetrovaní, písomnom oznamovaní výsledku prešetrenia sťažností a pri kontrole vybavovania sťažností v Obci Borša. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Borša nadobúda účinnosť dňa 18. novembra 2010.
Zásady postupu pri vybavovaní sťažností.pdf

VZN o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné účely a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v katastrálnom území Borša

Všeobecné záväzné nariadenie upravuje podrobnosti o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné účely a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v katastrálnom území Borša. VZN nadobúda účinnosť dňa 10. februára 2015.
VZN o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody.pdf

VZN o miestnom poplatku a komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Borša

Všeobecné záväzné nariadenie upravuje podrobnosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.VZN nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2016.
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

VZN o miestnych daniach na území Obce Borša

Všeobecné záväzné nariadenie upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní na území Obce Borša. VZN nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2016.
VZN dane.pdf

VZN o obmedzení a zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území Obce Borša

Všeobecné záväzné nariadenie obce upravuje podrobnosti o obmedzení a zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území obce.VZN nadobúda účinnosť dňa 8. decembra 2016.
VZN o obmedzení a zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území Obce Borša.pdf

VZN Obce Borša o organizácii miestneho referenda

Všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) upravuje podrobnosti o organizácii miestneho referenda podľa § 11a ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v Obci Borša (ďalej len „obec“). VZN nadobúda účinnosť dňa 3. mája 2017.
VZN o organizácii miestneho referenda.pdf

VZN o poskytovaní dotácii

Všeobecné záväzné nariadenie bližšie upravuje podmienky poskytovania dotácii fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám a ich výšku.VZN nadobúda účinnosť dňa 20. marca 2007.
VZN o poskytovaní dotácií.pdf

VZN o prevádzkovam poriadku pohrebiska na území obce Borša

Všeobecné záväzná nariadenie Obce Borša o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území Obce Borša ďalej len „prevádzkový poriadok pohrebiska“ upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska na území Obce Borša (ďalej len obec).VZN nadobúda účinnosť dňa 11. mája 2016.
VZN, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Borša.pdf

VZN o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Borša

VZN o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Borša stanovuje dohodu o spoločnom školskom obvode s obcami Slovenské Nové Mesto, Viničky a Streda nad Bodrogom. VZN o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Borša nadobúda účinnosť dňa 5. mája 2004.
VZN o určení školského obvodu ZŠsMŠ Borša.pdf

VZN o určovaní ulíc a učovaní čísla stavieb

VZN o určovaní ulíc a určovaní čísla stavieb.pdf

VZN o verejnom poriadku na území Obce Borša

Všeobecné záväzné nariadenie stanovuje pravidlá a povinnosti občanov, návštevníkov obce a právnických osôb pôsobiacich na území obce pri dodržiavaní požiadaviek verejného poriadku.VZN nadobúda účinnosť dňa 19. októbra 2011.
VZN o verejnom poriadku na území Obce Borša.pdf

VZN o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území Obce Borša

Všeobecné záväzné nariadenie vyhradzuje miesta na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby:

  • do Európskeho parlamentu v zmysle zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov
  • do Národnej rady SR v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • do orgánov samosprávnych krajov v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • do orgánov samosprávy obcí v zmysle zákona č. 364/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskoríšch predpisov

VZN nadobúda účinnosť dňa 22. decembra 2015.
VZN o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území Obce Borša.pdf

VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a v školských zariadeniach zriadených obcou Borša a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzaky do základných škôl

VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a v školských zariadeniach zriadených obcou Borša a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzaky do základných škôl nadobudla účinnosť 15. decembra 2008.

VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a v školských zariadeniach zriadených obcou Borša a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzaky do základných škôl určuje:

  • výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
  • výšku príspevku na činnosť školského klubu detí
  • výšku príspevku v školskej jedálni

ďalej určuje:
miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
VZN o výške príspevkov na čiast. úhradu výdavkov v školách a o zápise detí.pdf

VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Borša

VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Borša stanovuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Borša.VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Borša nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.pdf

VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Borša

VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Borša stanovuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Borša.VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Borša nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev.pdf