Územný plán obce

Úlohami územného plánovania sú:

1. stanovovanie regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,
2. sledovanie, posudzovanie a vyhodnocovanie stavu územia a možností jeho využitia,
3. posudzovanie potrebnosti uskutočňovania zmien a ich priestorové, územno-technické a ekologické dôsledky
4. stanoviť koncepciu rozvoja územia, urbanistickú koncepciu rešpektujúc hodnoty územia,
5. podporovať obnovu a rozvoj sídelnej štruktúry a zabezpečovať kvalitné životné prostredie pre ľudí
6. koordinovať zámery v území
7. vymedziť verejný záujem na využívaní územia
8. evidencia údajov a informácií o území,
9. identifikovanie problémov v území,
10. stanovovať podmienky pre umiestňovanie a priestorové usporiadanie stavieb
11. určovať urbanistické a architektonické požiadavky na využívanie územia, zmeny využívania územia a na stavby
12. poskytovanie informácií občianskej, investorskej a odbornej sfére,
13. riešenie vecnej a časovej koordinácie výstavby, územno-technických, organizačných a investičných opatrení (vrátane urbanisticko-ekonomického vyhodnotenia) vytvárať podklady pre programy hospodársko-sociálneho rozvoja,
14. vytvárať podmienky pre znižovanie nebezpečia prírodných katastróf a podmienky pre zabezpečenie civilnej ochrany
15. podporovať rôznorodosť charakteru urbanizovaného aj nezastavaného prostredia a osobitosť identity urbanistických celkov
16. vytvárať predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území a pre zachovanie prírodných a civilizačných hodnôt územia vrátane urbanistického a architektonického dedičstva
17. vytvárať podmienky pre odstraňovanie dôsledkov ekonomických zmien
18. posudzovať vplyv zmien v území na verejnú infraštruktúru
19. posudzovať a hodnotiť územno-technické dôsledky pripravovaných stavieb a iných opatrení v území a navrhovať ich rozsah