Prihlásenie k pobytu

Prihlásenie na trvalý pobyt

Občan môže mať v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt a na jednom mieste. Občan hlási začiatok, miesto a skončenie svojho trvalého pobytu.
Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze, platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako tri mesiace, ak nemá občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze
 • ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme
  toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:

  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  • ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu
  • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu
  • ak vlastník alebo spoluvlastník budovy alebo jej časti, alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku
Súvisiace predpisy:
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Prihlásenie k prechodnému pobytu

Hlásenie prechodného pobytu
Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.
Občania sú povinní hlásiť v ohlasovni na obecnom úrade miesto, začiatok, ptredpokladaný čas prechodného pobytu. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania, ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.
Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz
 • list vlastníctva alebo spoluvlastníctva budovy, nie starší ako tri mesiace
 • písomné potvrdenie odsúhlasené s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka, alebo všetkých vlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme
 • občan žijúci trvalo v zahraničí predkladá namiesto OP platný cestovný doklad SR

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku
Súvisiace predpisy:
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov