Vydanie prvého OP pri dovŕšení 15. roku

Prvý občiansky preukaz sa občanovi vydá

  1. pri dovŕšení pätnásteho roku veku
  2. po nadobudnutí štátneho občianstva, ak nemal ešte vydaný občiansky preukaz,
  3. po prihlásení sa na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak ešte nemal vydaný občiansky preukaz.

O vydanie prvého občianskeho preukazu pri dovŕšení 15. roku veku, je povinný požiadať rodič občana alebo opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorí majú dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, pestún, osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do pestúnskej starostlivosti, alebo štatutárny orgán zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o nariadení ochrannej výchovy, najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred dovŕšením pätnásteho roku veku občana.

Potrebné doklady:
Občan alebo zákonný zástupca maloletého, ktorý žiada o vydanie prvého občianskeho preukazu, je povinný predložiť: rodný list; ak nie je na rodnom liste uvedené rodné číslo, aj doklad o rodnom čísle

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku
Súvisiace predpisy:
Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov