Odstránenie stavby

Konanie o odstránení stavby vykonáva stavebný úrad, ktorý by bol príslušný vydať pre stavbu stavebné povolenie.
V rozhodnutí, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby, určí stavebný úrad podmienky na zabezpečenie nevyhnutnej dokumentácie odstraňovanej stavby, na odborné vedenie prác a bezpečnosti vrátane okolia stavieb, ďalej podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a podmienky archivovania dokumentácie.
Nariadiť alebo povoliť odstránenie stavby možno iba jej vlastníkovi. Žiadosť o povolenie odstránenia stavby podá vlastník stavby písomne.

Potrebné doklady:
• Žiadosť o povolenie odstránenia stavby, (tlačivo Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby)
• Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom
• Technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku
• Stavby, vrátane statického posúdenia preukazujúceho zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb, v prípadoch, ak ide o odstránenie
stavby v radovej zástavbe
• Doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred
• Pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby
• Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
• Ak sa odstraňuje nehnuteľná kultúrna pamiatka, doložiť fotodokumentáciu a dokumentačné výkresy stavby.
• Kópia katastrálnej mapy
• Osvedčenie na predmetné práce
• Fotodokumentácia stavby
• Záväzné stanovisko obce

Doba vybavenia: 30 – 60 dní od podania žiadosti
Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti do pokladne obce

Tlačivo:
Žiadosť o vydanie povolenia.pdf