Ohlásenie drobnej stavby

Drobné stavby ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie a ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 , výška 5 m a hĺbka 3 m, sa môžu stavať iba na základe ohlásenia Obecného úradu. Za drobnú stavbu sa považujú aj oplotenia, prípojky stavieb na verejné rozvodné siete, bazény, atď.

Obecný úrad podľa predložených dokladov k ohláseniu drobnej stavby určí, či stavebné práce povolí, alebo či k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie.
Drobnú stavbu môže stavebník začať stavať až po obdržaní písomného oznámenia Obecného úradu, že proti stavbe nemá námietky.

Potrebné doklady:
• Ohlásenie drobnej stavby (tlačivo),
• Jednoduchý situačný náčrt podľa pozemkovej mapy katastra nehnuteľností s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami s polohou stavieb na nich
• Doklad o vlastníctve
• Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
• Ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, doložiť vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby

Doba vybavenia: do 30 dní od podania ohlásenia
Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti do pokladne obce

Tlačivo:
Ohlásenie drobnej stavby.pdf