Ohlásenie stavebných úprav

Stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nezmení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti, sa môžu vykonávať iba na základe ohlásenia Obce Borša.
Obec Borša podľa predložených dokladov k ohláseniu stavebných úprav určí, či stavebné práce povolí, alebo k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie.
Ohlasované stavebné úpravy môže stavebník vykonať až po doručení písomného oznámenia Obce Borša, že proti nim nemá námietky.
Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa doručenia oznámenia.

Potrebné doklady:
• Ohlásenie stavebných úprav (tlačivo)
• Doklad o vlastníctve (výpis z listu vlastníctva danej nehnuteľnosti overený Správou katastra)
• Zjednodušená projektová dokumentácii
• Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom,
• Písomná dohoda vlastníka stavby, ak stavebné úpravy bude uskutočňovať nájomca,
• Stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak sa práce majú uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo je umiestnená v pamiatkovej rezervácii.

Správny poplatok – uhradiť do pokladne obecného úradu:
• Fyzická osoba 10 €
• Právnická osoba 30 €

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom.

Doba vybavenia: do 30 dní od podania ohlásenia
Poznámka:
Odporúčame oznámenie k ohláseniu stavebných úprav bytu zverejniť vo vchode bytového domu po celú dobu priebehu stavebných úprav.
Ak sú na liste vlastníctva uvedení viacerí vlastníci nehnuteľnosti (napr. manželia), je nutný na ohlásení podpis všetkých vlastníkov nehnuteľnosti.

Tlačivo:
Ohlásenie stavebných úprav.pdf