Povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení

Pre umiestnenie informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce, je nutné povolenie Obce Borša:
• Pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom
• Ak sa umiestňujú na miestnych komunikáciách a nie sú pevne spojené s pozemkom, ale iba voľne položené resp. fixované

Ide predovšetkým o zariadenia pre nalepovanie plagátov, informačné tabule, pamätné dosky, prípadne pútače, ktoré slúžia obchodným, spoločenským, kultúrnym a iným účelom, bez ohľadu na to, či informácia a reklama sa realizuje písaným textom, obrazom, príp. svetelným zdrojom. Pokiaľ však ide o informačné, reklamné a propagačné zariadenia, ktoré nie sú viditeľné z verejných priestranstiev, tieto povolenie stavebného úradu nevyžadujú.

Podať žiadosť o povolenie zariadení je oprávnený vlastník pozemku alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok na požadovaný účel.
Podať žiadosť o povolenie zariadenia je oprávnená aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má písomnú dohodu s vlastníkom stavby či pozemku alebo s tým, kto má časovo neobmedzené právo užívať stavbu resp. pozemok, na ktorom sa má zariadenie umiestniť.

Potrebné doklady:
• Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia (tlačivo),
• Vyjadrenie organizácií k žiadosti o umiestnenie dočasných informačných, propagačných a reklamných zariadení na území obce
Dokumentácia zariadenia v dvoch vyhotoveniach, obsahuje najmä:
• Situáciu osadenia
• Technický opis zariadenia, spôsob jeho inštalácie a účinky na okolie
• Výkresy objasňujúce vyhotovenie a funkciu zariadenia, jeho upevnenie (nosnú konštrukciu), prípadne elektrickú inštaláciu
• Pre technicky jednoduché zariadenia postačí ako dokumentácia len stručný opis zariadenia a jednoduchý náčrt
• Doklady, ktorými žiadateľ preukazuje svoje práva k nehnuteľnosti (list vlastníctva, nájomná zmluva)
• Doklady a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, pokiaľ ich vyžadujú osobitné predpisy
• Doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania, pokiaľ sa uskutočnili

Doba vybavenia: do 30 dní
Poplatok:
• 60 Eur, ak je plocha zariadenia do 15 m2 vrátane
• 200 Eur, ak je plocha zariadenia od 15 m2 do 40 m2 vrátane vrátane
• 430 Eur, ak je plocha zariadenia nad 40 m2
Od poplatku je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

Tlačivo:
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia.pdf