Povolenie zmeny užívania stavby

Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby a činnosti, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí a životného prostredia, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu.
Konanie o zmene užívania stavby začne stavebný úrad na základe písomnej žiadosti. Podľa preskúmania a posúdenia a výsledkov konania stavebný úrad vydá rozhodnutie o zmene v užívaní stavby.

Potrebné doklady:
• Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby (tlačivo Žiadosť o pov. zmeny účelu)
• Dokumentácia s vyznačením nového spôsobu užívania (príp. pasport stavby)
• Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, súhlas vlastníka s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby
• Doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov
• Stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie
• Zoznam účastníkov konania

Doba vybavenia: do 30 – 60 dní od podania žiadosti
Poplatky: Správny poplatok 30 eur do pokladne obecného úradu

Tlačivo:
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby.pdf