Stavebné povolenie

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkom stavebného konania sú: stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.
Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia v stavebnom konaní a jeho výsledkov vydá stavebné povolenie.

Potrebné doklady:
• Žiadosť o stavebné povolenie (tlačivo – žiadosť o stavebné povolenie)
• Rozhodnutie o umiestnení stavby
• Projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach
• Doklad o vlastníckom, alebo inom vzťahu k stavebnému pozemku
• Zoznam známych účastníkov stavebného konania
• Situačná snímka z mapy katastra nehnuteľností so zakreslením stavby
• Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

Doba vybavenia: do 30 – 60 dní od podania žiadosti

Správne poplatky:
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
• na stavbu rodinného domu – 50 eur
• na stavbu bytového domu – 200 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
• ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 – 25 eur
• ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 – 50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
• rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu – 35 eur
• bytových domov – 100 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
• garáže s jedným alebo dvoma miestami – 30 eur
• na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť – 30 eur
• na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka – 30 eur
• na spevnené plochy a parkoviská – 30 eur
• na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady – 30 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
• garáže s jedným alebo dvoma miestami – 50 eur
• na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť – 50 eur
• na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka – 50 eur
• na spevnené plochy a parkoviská – 50 eur
• na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady – 50 eur

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) 20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane – 100 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane – 200 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane – 400 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane – 600 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane – 800 eur
nad 10 000 000 eur – 1 000 eur

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby – 50 eur

Oslobodenie:
Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Súvisiace predpisy:
• Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Tlačivo:
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia.pdf