Zmena stavby pred dokončením

Konanie o zmene stavby pred dokončením začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením

Potrebné doklady:
• Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
• Stavebné povolenie
• List vlastníctva
• Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov
• Kópia katastrálnej mapy
• Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
• Projektová dokumentácia

Doba vybavenia: 30 – 60 dní
Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti do pokladne obecného úradu

Tlačivo:
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením.pdf