19.7 C
Borša, SK
štvrtok, júl 19, 2018

Hlavný kontrolór

Katarína Sedláková

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:

• poslanca obecného zastupiteľstva
• starostu
• člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďova-teľom alebo zakladateľom je obec
• iného zamestnanca obce
• podľa osobitného zákona.

Úlohy hlavného kontrolóra:

• vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d
• predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým
• vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
• predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
• predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
• spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pride-lenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
• vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,16
• je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo
• plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.