19.7 C
Borša, SK
štvrtok, júl 19, 2018

Komisie

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále, alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

 1. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva, obyvateľov obce a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov
 2. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.
 3. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
 4. Predseda komisie: riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, pripravuje program schôdze, zostavuje plán činnosti, organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva, zastupuje komisiu navonok.
 5. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
  • vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým – pre obec – investičným zámerom
  • vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať
  • kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.
 6. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za polroka. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.

Komisia finančná, strategického rozvoja, obchodu, služieb a cestovného ruchu:

Predseda: Ing. František Džubák
Členovia: Mgr. Július Csonka, Mgr. Zuzana Lacková, Jozef Beláz, Ing. Ján Lipták, Marián Suchoža, K. Ballová

Komisia pre ochranu verejného poriadku, životného prostredia, sociálnych vecí:

Predseda: Mgr. Zuzana Lacková
Členovia: Martin Palko, Ing. František Džubák, Ing. Ján Lipták, Marián Suchoža

Komisia pre kultúru, šport, vzdelávanie a prácu s mládežou:

Predseda: Jozef Beláz
Členovia: Mgr. Július Csonka, Mgr. Zuzana Lacková z radov občanov Jozef Šándor, Juraj Baník, PaedDr. Renáta Lukáčová, Mgr. Nikoleta Töröková,