19.7 C
Borša, SK
štvrtok, júl 19, 2018

Základné informácie

Obec Borša sa nachádza v južnej časti Východoslovenskej nížiny. Vyvinula sa zo starého osídlenia, ktorého pozostatky sa v chotári objavili a pochádzajú z 11. storočia. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1221, čím sa radí k jedným z najstarších v Zemplíne. Obec patrila viacerým šľachtickým rodom. Obzvlášť je však spájaná s Františkom II. Rákoczim, ktorý s tu narodil. V obci dnes žije vyše 1200 obyvateľov. Tomuto číslu zodpovedá i infraštruktúra a občianska vybavenosť v Borši. Základná škola a materská škola sídlia v jednej budove. Obec má vybudovaný i dom smútku, kultúrny dom. Rozvoju športových aktivít napomáha futbalové ihrisko a viacúčelový športový areál. Kultúrnych telies v Borši vyzdvihujeme folklórny súbor Muškatli. Z hľadiska náboženstva sa ľudia hlásia k rímskokatolíckej, evanjelickej a gréckokatolíckej viere. Najvzácnejšou sakrálnou pamiatkou obce je evanjelický kostol. Pochádza z 13. storočia a počas svojej existencie prešiel viacerými úpravami. Rímskokatolícky kostol bol postavený v roku 1936. Gréckokatolícky chrám z roku 2003 predstavuje moderný architektonický prvok v obci. Spomedzi viacerých drobných sakrálnych stavieb osloví asi najviac storočná murovaná zvonica. V Borši sa zachoval kaštieľ Františka II. Rákocziho. Pochádza z polovice 16. storočia. Je zrenovovaný a venovaný pamiatke tohto šľachtica. Okolie kaštieľa tvorí UNESCOm chránený lesík s množstvom vzácnych drevín a s jazierkom. Nádherné prírodné zákutia nájdete i v okolí rieky Bodrog. V chotári obce bol v nedávnej minulosti vykonaný geotermálny vrt, prameň vody s teplotou 36 stupňov by mal byť využitý ako zdroj pre termálne prírodné kúpalisko a na vykurovanie verejných budov v obci. Turistickým lákadlom pre hostí je bezpochyby i chýrne tokajské víno a povestné vínne pivnice v Borši.

Obec je samostatný územný celok Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Orgánmi obce sú starosta obce a obecné zastupiteľstvo. Starosta je predstaviteľom obce a jeho najvyšším výkonným orgánom. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, a komisie a ďalšie výkonné alebo kontrolné orgány a útvary, ktorým určuje náplň práce.

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Starosta vedie a organizuje prácu obecného úradu.

  • Okres: Trebišov
  • Mikroregión: Združenie Tokajských obcí
  • Prvá písomná zmienka: 1221
  • Nadmorská výška: 102m.n.m.
  • Počet obyvateľov: 1268
  • Výmera katastra: 955 ha